ons huis welkom Hertog Jan

 

Bestuursvergadering: 10 juni 1990De vergadering

Reglement van de visclub

 1.  Alle leden dienen zich volledig en dan ook volledig in te zetten tussen de uren 15.00 u en 20.00 u. De tijden daarna zijn naar eigen inzicht in te vullen.
 2.  De gevangen vis dient gemeten te worden in centimeters, niet in inches dit ter voorkoming van misverstanden.
 3.  Van alle vis die door één persoon wordt gevangen, worden de centimeters bij elkaar opgeteld en diegene die het meeste aantal centimeters heeft, is de winnaar.
 4.  De winnaar heeft het recht zijn naam en jaartal op de wisselbeker te laten graveren.
 5.  Alle soorten levende vis komen in aanmerking. Echter de gevangen vis van T. dient van het soort karper te zijn.
 6. Het aantal hengels waarmee gevist kan worden is onbeperkt. Echter indien men zich tegen de voorgeschreven regels van het recreatieterrein keert, is men geheel zelf aansprakelijk voor het aas waarmee gevist kan worden is vrij.
 7. Jaarlijks zal het uitstapje zodanig georganiseerd worden dat het ten alle tijden buiten het hoogseizoen zal plaats vinden.
 8. De bestuursleden zullen bij toerbeurt het weekend te Arcen-Klein Vink organiseren. (1988 T., 1989 D., 1990 M., 1991 A. etc.. Sinds 2000 is D. van deze taak ontheven, wegens wanpresatie.
 9. Op de avond voor het vertrek naar huis is men verplicht deel te nemen aan een maaltijd in de herberg van het restaurant te Klein Vink. De gene die het visweekend organiseert, dient tevens voor deze avond een tafel te reserveren.
 10. De maaltijd dient te bestaan uit aardappelen of patat naar keuze, groente naar keuze, vlees naar keuze en een drankje naar keuze. Echter men dient wel de maaltijd zodanig samen te stellen dat er sprake is van een verantwoorde hap.
 11. Tijdens de maaltijd dient er een evaluatie plaats te vinden waar o.a de volgende aspecten aan de orde dienen te komen. De kwaliteit van de vis. De gevangen vis. De kwantiteit. Het aas wat gebruikt werd. Het materiaal van een ieder. Het functioneren van een ieder. Dit laatste punt dient in een opbouwende sfeer te geschieden.
 12. Indien één van de bestuursleden een geschikt nieuw lid kent voor deelname aan het jaarlijks visweekend, dient hij dit ruim van te voren aan te melden bij de andere bestuursleden.
 13. Het voorgedragen lid dient wel te beschikken over een mannelijk lid. Het andere geslacht is bij voorbaat uitgesloten.
 14. Het voorgedragen lid kan pas deelnemen als alle bestuursleden accoord gaan.
 15. Nieuwe leden voor het bestuur kunnen na, in ieder geval één jaar goed gefunctioneerd te hebben, zich aanmelden voor een functie binnen het bestuur.
 16. Indien zich gevallen mochten voordoen waarin dit reglement niet heeft voorzien, dient het bestuurslid terstond mededeling te doen aan het bestuur, dat in dat geval hierover een beslissing zal nemen.
 17. M.i.v. 10 juni 1990 vindt er een aanpassing plaats in het reglement. Met de eerder genoemde datum is T. benoemd tot vis c.q. voorraadmeester.

Aldus opgemaakt juni 1990, aangepast juli 2009 lid 8.

Opstellen Reglement

In 1990 deden we nog niet zo veel. We waren echter wel druk bezig met het opstellen van het reglement. Wat dan ook geslaagd was.

Helaas door onverstandige beslissing van de vice-voorzitter in 2017, door niet deel te nemen aan de aktiviteiten, moesten de overige leden tot een moeilijk beslissing komen. Aanleiding dus om de score terug te brengen tot een diepte punt.